Leveringsvoorwaarden

 

Algemene bepalingen

1. Incassobureau Amsterdam BV gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Aalsmeer aan het Schinkeldijkje 18 A, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Incassobureau Amsterdam BV is nimmer tot acceptatie van een incasso-opdracht verplicht. Acceptatie komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door Incassobureau Amsterdam BV.

Incasso-opdrachten

3. Bij het verstrekken van een incasso-opdracht aan Incassobureau Amsterdam BV dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:a.

a. De debiteur dient een vaste woon- of verblijfplaats in binnen- of buitenland te hebben.

b. De vordering mag niet afhankelijk zijn van een nog niet vervulde tegenprestatie.

c. De opdrachtgever moet zijn vorderingsrecht kunnen bewijzen.

4.

A. Tegelijk met de incasso-opdracht is de opdrachtgever verplicht aan Incassobureau Amsterdam BV ter hand te stellen: een recente specificatie van de geldvordering; zo mogelijk een schriftelijke opdrachtbevestiging of ieder ander bewijsstuk betreffende de geldvordering alsmede alle correspondentie met betrekking tot de geldvordering.

B. De opdrachtgever zal zich na het verstrekken van de incasso-opdracht onthouden van verdere contacten met de debiteur. De opdrachtgever zal dan met name niet meer corresponderen met, onderhandelen met of rechtsmaatregelen nemen tegen de debiteur. Indien de debiteur contact opneemt met de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever de debiteur onverwijld naar Incassobureau Amsterdam BV te verwijzen.

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen ingevolge artikel 4 op enig moment niet behoorlijk nakomt, is Incassobureau Amsterdam BV gerechtigd dit aan te merken als een belemmering volgens artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Incassobureau Amsterdam BV is dan gerechtigd onmiddellijk haar werkzaamheden ingevolge deze incasso-overeenkomst op te schorten en/of opgeschort te houden, zolang zij nodig oordeelt.

Verplichtingen van Incassobureau Amsterdam BV

6. Incassobureau Amsterdam BV zal de haar verleende opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Incassobureau Amsterdam BV sluit daarbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door handelen harerzijds en/of door handelen van personen of lichamen die door Incassobureau Amsterdam BV voor de opdracht zijn ingeschakeld.

7. Incassobureau Amsterdam BV zal trachten de volgende bedragen te incasseren:

a. (restant van de) hoofdsom

b. wettelijke rente (art. 6:119 BW) of overeengekomen vertragingsrente

c. verschotten en incassokosten, voor zover de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever dit toelaten en/of die zijn overeengekomen, danwel ingeval van een gerechtelijke procedure voor zover deze verschotten en kosten door de rechter vastgesteld

.

8. Behoudens wettelijke verplichtingen ten opzichte van personen en/of lichamen die door Incassobureau Amsterdam BV voor de opdracht zijn ingeschakeld, is Incassobureau Amsterdam BV voor het overige tot geheimhouding jegens derden verplicht van al hetgeen haar zowel van de opdrachtgever als van derden ter kennis komt.

Volmachten van Incassobureau Amsterdam BV

9. De opdracht omvat de onbeperkte volmacht aan Incassobureau Amsterdam BV om namens opdrachtgever datgene te doen wat naar het oordeel van Incassobureau Amsterdam BV in het kader van de opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is.

In het bijzonder is Incassobureau Amsterdam BV bevoegd bij incasso-opdrachten de debiteur voor een door Incassobureau Amsterdam BV te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met de debiteur een betalingsregeling overeen te komen, die in de gegeven situatie door Incassobureau Amsterdam BV redelijk wordt geacht, dan wel als uiterst haalbaar wordt beschouwd.

Tevens is Incassobureau Amsterdam BV gerechtigd uittreksels en informatie met betrekking tot de debiteur in te winnen. Incassobureau Amsterdam BV is bovendien naar eigen beoordeling gerechtigd te procederen en daartoe zo nodig een advocaat van haar keuze in te schakelen.

Voorts is Incassobureau Amsterdam BV gemachtigd naar eigen inzicht gebruik te maken van deurwaarders en rolwaarnemers alsmede op te treden namens opdrachtgever in een faillissement of surséance van de debiteur.

Voor wat betreft in het buitenland gevestigde debiteuren is Incassobureau Amsterdam BV voor zover zij dat noodzakelijk acht, gerechtigd, van (een) door haar in het betreffende land in te schakelen derde(n) van eigen keuze gebruik te maken, die voor zover nodig door Incassobureau Amsterdam BV gemachtigd wordt/worden. De kosten van dergelijke handelingen blijven altijd voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. Alle handelingen dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de haalbaarheid en de omvang van de vordering.

10.

a. Incassobureau Amsterdam BV is nimmer verplicht namens de opdrachtgever te procederen. Incassobureau Amsterdam BV zal in het kader van de opdracht uitsluitend overgaan tot het starten van een procedure, indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk en/of haalbaar acht.

b. Incassobureau Amsterdam BV is nimmer gehouden zich namens de opdrachtgever in een procedure te stellen welke direct of indirect voortvloeit uit een opdracht en wordt geëntameerd door een ander dan Incassobureau Amsterdam BV. De kosten van een dergelijke procedure blijven altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

c. Indien Incassobureau Amsterdam BV en de opdrachtgever over de wenselijkheid en/of haalbaarheid en/of noodzakelijkheid ten aanzien van een procedure van mening verschillen, zal dit geschil dwingend worden beslecht door een door Incassobureau Amsterdam BV aan te wijzen advocaat zulks met uitsluiting van ieder andere rechtsgang.

De hieruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van Incassobureau Amsterdam BV. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken is hij verplicht zulks schriftelijk kenbaar te maken binnen drie weken nadat
 Incassobureau Amsterdam BV de opdrachtgever per brief heeft laten weten niet te zullen procederen.

d. De uitkomst van een hiervoor onder 10a bedoelde door Incassobureau Amsterdam BV gevoerde procedures is voor risico van de opdrachtgever. Een eventuele kostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

Bepalingen met betrekking tot betalingen

11. Ten opzichte van de debiteur strekken betalingen in mindering op:

 1. de rente
 2. 
de hoofdsom
 3. de al dan niet door een gerechtelijke instantie vastgestelde door de debiteur verschuldigde kosten

.

12. Ten opzichte van de opdrachtgever worden betalingen als volgt toegerekend:

 1. de door Incassobureau Amsterdam BV gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten
 2. de aan Incassobureau Amsterdam BV toekomende incassokosten dan wel op overige met de opdrachtgever te verrekenen kosten of honoraria
 3. de aan de opdrachtgever toekomende aanspraken
 4. de aan derden toekomende aanspraken

13. Als betaling, na het verstrekken van een opdracht waarop de overeengekomen tarieven van toepassing zijn wordt aangemerkt:

 1. ieder door Incassobureau Amsterdam BV geïncasseerd bedrag
 2. betreffende incasso-opdrachten, tevens betalingen door of namens debiteur al dan niet rechtstreeks aan de opdrachtgever verricht
 3. voorts retour ontvangen goederen in welk geval de waarde wordt vastgesteld op basis van de oorspronkelijke factuurprijs
 4. iedere creditering zijdens de opdrachtgever
 5. ieder tenietgaan van het vorderingsrecht van de opdrachtgever op de debiteur op welke wijze dan ook, zodanig dat de opdrachtgever niet meer rechthebbende is op de aan Incassobureau Amsterdam BV ter incasso opgedragen geldvordering op de debiteur

14. Incassobureau Amsterdam BV is gerechtigd om alle geldvorderingen die Incassobureau Amsterdam BV uit welke hoofde dan ook op de opdrachtgever heeft onmiddellijk en zonder nadere schriftelijke aankondiging te verrekenen met de door Incassobureau Amsterdam BV in het kader van de incasso-overeenkomst ontvangen gelden.

15. Indien de opdrachtgever een geldvordering zelf en zonder toestemming van Incassobureau Amsterdam BV regelt, de incassowerkzaamheden belemmert of de opdracht beëindigt zonder toestemming van Incassobureau Amsterdam BV dan is de opdrachtgever 15% incassoprovisie verschuldigd over het volledige bedrag van de geldvordering.

16. Alle onverhoopt ten laste van Incassobureau Amsterdam BV gekomen verschotten en kosten van derden gemaakt in procedures bedoeld als in artikel 9 en artikel 10a worden steeds onverwijld aan de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn dientengevolge ook onmiddellijk door de opdrachtgever verschuldigd aan Incassobureau Amsterdam BV zulks met inachtneming van artikel 19 van deze voorwaarden.

17. Incassobureau Amsterdam BV zal binnen redelijke grenzen trachten ten behoeve van de opdrachtgever zoveel mogelijk alle kosten te verhalen op de debiteur.

Slotbepalingen

18. Incassobureau Amsterdam BV behoudt zich het recht voor de opdracht zonder opgaaf van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, dan wel of niet tot het overgaan van rechtsmiddelen, indien dit naar haar oordeel niet verantwoord is. In geval van verschil van mening hieromtrent tussen opdrachtgever en Incassobureau Amsterdam BV is artikel 10c van overeenkomstige toepassing.

19. Alle declaraties van Incassobureau Amsterdam BV dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurdatum verschuldigd een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente, incassokosten en reële schade.

20. De overeenkomst tussen Incassobureau Amsterdam BV en de opdrachtgever eindigt voorts indien:

– de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet aan Incassobureau Amsterdam BV, zulks dan naar keuze van Incassobureau Amsterdam BV;

– de opdrachtgever ondanks een verzoek van Incassobureau Amsterdam BV niet binnen een redelijke termijn contact opneemt met Incassobureau Amsterdam BV;

– de opdrachtgever niet rechthebbende blijkt te zijn op de vordering, althans daarvoor niet kan instaan;

– aan de opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling verleend is.
 Incassobureau Amsterdam BV zal in deze gevallen nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

21. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of verrichte werkzaamheden dient hij bezwaren binnen 10 dagen na ontvangst van de afrekening van Incassobureau Amsterdam BV per aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn aldus kenbaar gemaakt zijn worden niet in behandeling genomen.

22. Iedere toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

23. Op alle met Incassobureau Amsterdam BV gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Incassobureau Amsterdam BV zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van een rechtsvordering kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Amsterdam. Amsterdam, 9 september 2014 .

Op 1 juli 2012 is de wet incassokosten (WIK) in werking getreden, waarbij de incassokosten wettelijk geregeld worden. De nieuwe WIK is van toepassing op al uw geldvorderingen op met name consumenten die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn. De consument is een natuurlijk persoon, die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep.
Voor consumenten geldt de nieuw WIK als dwingend recht. De incassokosten zijn verschuldigd en kunnen worden vastgesteld conform de onderstaande wettelijke staffel. Hogere kosten of andere kosten dan de incassokosten zijn niet toegestaan.

Voor bedrijven geldt de regeling als regelend recht. Maar wij hanteren ook bij bedrijven deze staffel, omdat u ook in de toekomst met uw debiteur zaken wilt blijven doen.
Over de eerste € 2.500,–: 15%, met een minimum van € 40,–
Over de volgende € 2.500,–: 10%
Over de volgende € 5.000,–: 5%
Over de volgende € 190.000,–: 1%
Boven de € 200.000,– 0,5%, met een maximum van € 6.775,–

Indien de debiteur NIET btw-plichtig is, worden bovenstaande incassokosten verhoogd met 21% btw.

Indien er niet wordt betaald kunt u besluiten een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Deze zal dan de vordering overnemen.
De deurwaarder stelt direct een dagvaarding op.
Een gerechtsdeurwaarder heeft wel een wettelijke status en heeft nog meer mogelijkheden dan een incassobureau.
Wanneer de schuldenaar een dagvaarding heeft ontvangen, is deze verplicht om op de rechtszaak te verschijnen (dit is bijna altijd bij de kantonrechter) .
Wanneer de rechter besluit dat de schuldeiser in het gelijk staat, zal de rechter de debiteur nog een korte tijd geven om de vordering te voldoen.
Wanneer de vordering alsnog niet wordt betaald, zal de deurwaarder de uitspraak opvolgen en hierop actie ondernemen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op het inkomen, de woning of de inboedel. Bij eventuele ontruimingen of veilingen zal de deurwaarder hier ook toezicht op houden.

Alle kosten hiervan zullen worden verhaald op de schuldenaar, maar mocht deze onverhoopt niet betalen dan zijn ze voor rekening van de schuldeiser.

Indien een debiteur weigert te betalen kan de keus worden gemaakt een gerechtelijke procedure te starten. Iets dat wij graag vermijden, maar soms onvermijdelijk is.

Dit doen wij altijd in overleg met onze opdrachtgever, temeer daar dit kosten met zich meebrengt die wellicht niet op de debiteur kunnen worden verhaald.

De proceskosten bestaan uit drie delen:

A. Ambtelijke (Btag) tarieven: bijvoorbeeld de kosten voor het uitbrengen van dagvaarding door de deurwaarder. In de onderstaande tabel staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen vermeld:

Art. 2 Ambtshandeling 2016
– dagvaarding € 77,75
– betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) € 74,83
– diverse aanzeggingen per exploot € 61,51
– overbetekening diverse beslagen € 65,83
– beslag op roerende zaken € 102,27 € 48,18
– derdenbeslag, anders dan op periodieke betalingen € 162,97
– derdenbeslag periodieke betaling (niet verhaal alimentatie) € 115,99
– derdenbeslag tot verhaal van alimentatie € 99,06
– aanslaan biljetten voor aankondiging openbare verkoop € 76,94
– executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 269,24
– gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 201,16

B. Griffierechten: de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. Deze betaling wordt gedaan aan de griffie (het secretariaat).

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen 2015:
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
– onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 500,–: € 116,–
– met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500,–: € 466,–
– met een beloop van meer dan € 12.500,–: € 932

C. Gemachtigden salaris: het salaris wat de rechter toekent aan de eiser voor het verrichten van proceshandelingen door zijn of haar gemachtigde (bijvoorbeeld Incassade).

Middels dit opdrachtformulier geeft u Incassobureau Amsterdam opdracht om een incassotraject op te starten voor uw debiteur.

 • Naam van de debiteur die door Incassobureau Amsterdam wordt benaderd.

N.B. Voor een goede afhandeling van de incasso-opdracht(en) ziet Incassobureau Amsterdam graag eenmalig uw Algemene Voorwaarden bijgesloten. Alle incasso-opdrachten dienen te zijn voorzien van kopiefacturen of rekeningoverzicht en correspondentie.